EUROPSKI FONDOVI – AKTUALNI NATJEČAJI ZA TRAVANJ 2016.

Posted on Posted in NATJEČAJI

Podrška razvoju malih i srednjih poduzeća u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Fond: Europski fond za regionalni razvoj 

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 14.10.2015. do 31.12.2016.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrtaPodručje: malo i srednje poduzetništvo, turizam
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.3 "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela".
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.
 
Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.
 
Prijave na natječaj primat će se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća-privremena obustava radi izmjene dokumentacije

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 357.200.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 11. svibnja 2015.

Mjera 7; Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima-OBJAVA PRAVILNIKA

Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 objavljen je u Narodnim novinama, broj 22/15 (NN 22/15).

U okviru Mjere 07 potpore će se dodjeljivati kroz sljedeće podmjere:

-Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti – Podmjera 7.1,

-Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije – Podmjera 7.2,

-Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Podmjera 7.4.

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

 

Program Erasmus+ : SURADNJA I RAZMJENE SKUPINA MLADIH, SPORTSKA DOGAĐANJA I RAZMJENE, STRATEŠKA PARTNERSTVA U VISOKOM OBRAZOVANJU, ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU, OBRAZOVANJU ODRASLIH TE U PODRUČJU MLADIH

MOBILNOST MLADIH LJUDI 

Razmjene mladih:

Razmjenama mladih omogućuje se skupinama koje čine najmanje dvije mlade osobe iz različitih zemalja da se sastaju i zajedno žive do 21 dan. Za vrijeme razmjene mladih, sudionici, uz podršku voditelja skupine, zajednički provode program rada (mješavine radionica, vježbi, rasprava, igranja uloga, simulacija, aktivnosti na otvorenom itd.)

Europska volonterska služba:

Putem ove aktivnosti omogućuje se mladim ljudima u dobi između 17 i 30 godina da izraze svoju osobnu posvećenost putem neplaćenog dobrovoljnog rada s punim radnim vremenom u razdoblju do 12 mjeseci u nekoj drugoj državi unutar ili izvan Europske unije.

Mobilnost osoba koje rade s mladim ljudima:

Osposobljavanje i umrežavanja osoba koje rade s mladima: stručno usavršavanje osoba koje rade s mladima provedbom aktivnosti kao što su transnacionalni/međunarodni seminari, tečajevi osposobljavanja, događanja za uspostavljanje kontakta, studijske posjete itd. ili razdoblja promatranja rada u organizaciji u inozemstvu aktivnoj u području mladih.

Organizacija sudionica može biti:

- neprofitna organizacija, udruga, NVO;

- Europski NVO za mlade;

- socijalno poduzeće;

-javno tijelo na lokalnoj razini;

- skupina mladih ljudi aktivnih u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije mladih (tj. neformalna skupina mladih ljudi) kao i:

 javno tijelo na regionalnoj ili nacionalnoj razini49;

- udruženje regija;

- Europska grupacija za teritorijalnu suradnju;

- tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornost

 

SPORTSKE AKTIVNOSTI- sportski klubovi, organizacije, savezi

Sljedeće aktivnosti u području sporta provode se putem ovog programa:

- Suradnička partnerstva: -  transnacionalno i uključuje barem pet organizacija iz pet različitih država sudionica u programu za razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativne prakse u različitim područjima u vezi sa sportom i tjelesnom aktivnošću između različitih organizacija i zainteresiranih strana unutar i izvan sporta, uključujući posebno javna tijela na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, sportskih organizacija, organizacija povezanih sa sportom i obrazovnih tijela

- Mala suradnička partnerstva: : -  transnacionalno i uključuje barem tri organizacije iz tri različite države sudionice u program- mogućnost za osmišljavanje, provedbu i prijenos inovativnih praksi u različitim područjima u vezi sa sportom i tjelesnom aktivnosti između različitih organizacija, a osobito tijela vlasti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te organizacija i obrazovnih tijela aktivnih u području sporta

- Neprofitna europska sportska događanja:

- organizacija europskih sportskih događanja u jednoj programskoj državi;

- nacionalna događanja –koja istovremeno u nekoliko država sudionica u programu organiziraju neprofitne organizacije ili javna tijela aktivna u području sporta

 

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

 

AKTIVNOSTI:

- kurikulumi, tečajevi, združeni programi studija, zajednički moduli (uključujući e-module), integracija

  velikog broja načina učenja (na daljinu, uz rad, modularno učenje);

- učenje, poučavanje, osposobljavanje, materijali i metode za rad s mladima, pedagoški pristupi i alati;

- suradnja na temelju projekta, suradničko učenje, radionice, virtualni laboratoriji, virtualna mjesta za

  suradnju;

- aktivnosti jačanja sposobnosti i umrežavanja;

- razrada i provedba strateških planova suradnje;

- aktivnosti informiranja, usmjeravanja, osposobljavanja i savjetovanja;  ankete, usporedne analize, 

  prikupljanje dokaza, studije stvarnih slučajeva;

- definicija standarda kvalitete i profila zanimanja koji se temelje na kompetencijama;

- poboljšanje kvalifikacijskog okvira, prijenos bodova, osiguranje kvalitete, priznavanje i vrednovanje;

- aktivnosti osposobljavanja, poučavanja i učenja. Izvor: www.mobilnost.hr

 

 

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine-privremena obustava

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 6.11.2015. do 30.6.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unij 

Područje: turizam, kultura

Prijavitelji: pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 380.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine, koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poziv je podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

   Grupa aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

   Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora:

-investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine,

-potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te

- regionalne potpore za ulaganje.

Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

          do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)

          do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B). 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Podnošenje projektnog prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) dozvoljeno je najranije 30 (trideset) kalendarskih dana od dana objave ovog Poziva, odnosno od 6. prosinca 2015.

 

 

Mjera 17:Upravljanje rizicima-podmjera 17.1.»Osiguranje usjeva, životinja i biljaka«-OBJAVA PRAVILNIKA

Pravilnik o provedbi Mjere 17 „UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. »OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA« “ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 objavljen je u Narodnim novinama, broj 30/15 (NN 30/15).

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav) i sustava za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi, ako je to primjenjivo.

Opći uvjeti:

-Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom.

-Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

– nepovoljne klimatske prilike

– životinjske i biljne bolesti

– najezda nametnika

– okološni incidenti i/ili

– mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11).

- Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Bespovratna sredstva u svrhu izrade projektne dokumentacije za provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.

Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganje u opremu-privremena obustava radi izmjene dokumentacije

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 760.000.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 11. svibnja 2015.

 

 

EU fondovi za istraživanje i razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa poslovnog sektora te povećanje njihove suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama

Najava natječaja: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

Najniža vrijednost potpore-190.000,00 HRK (25.000,00 EUR), najviša vrijednost potpore - 57.000.000,00 HRK (7.500.000,00 EUR).

Rok: Trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.

*Aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama:

- potpore za projekte istraživanja i razvoja

-prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje)

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

                1) temeljno istraživanje,

                2) industrijsko istraživanje,

                3) eksperimentalni razvoj,

                4) studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.  U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

- regionalne potpore za ulaganje

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Prijavitelj kojem je odobrena regionalna potpora mora osigurati održivost projekta, odnosno da ulaganje ostaje u području koje prima potporu, što znači da tijekom razdoblja od pet godina za velike poduzetnike, odnosno tri godine za MSP od završetka projekta.

INTENZITET POTPORA

-prema veličini poduzeća/organizacije za istraživanje i širenje znanja

 

 

Malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao Partner na projektu i ne-Korisnik državne potpore)

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

 

 

 

 

Temeljno istraživanje

100%

100%

100%

100%

Industrijsko istraživanje

70%

60%

50%

85%

- podložno učinkovitoj suradnji

- podložno opsežnom širenju znanja

80%

75%

65%

85%

Eksperimentalni razvoj

45%

35%

25%

85%

- podložno učinkovitoj suradnji

- podložno opsežnom širenju znanja

60%

50%

40%

85%

Potpore za studije izvedivosti

70%

60%

50%

/

Regionalne potpore za ulaganje

45%

35%

25%

/

 

TEMATSKA I PODTEMATSKA PODRUČJA

 

I   ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

 1. Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
 1. Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 2. Nutricionizam

           

 II   ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

 1. Energetske tehnologije, sustavi i oprema
 2. Ekološki prihvatljive tehnologije i oprema i napredni materijali

 III  PROMET I MOBILNOST

 1. Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 2. Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 3. Inteligentni transportni sustavi i logistika

 IV  SIGURNOST

 1. Kibernetička Sigurnost
 2. Obrambene tehnologije i proizvodi “dvojne namjene”
 3. Protuminski program

 V  HRANA I BIOEKONOMIJA

 1. Održiva proizvodnja i prerada hrane
 2. Održiva proizvodnja i prerada drva  

Javna objava poziva očekuje se u prvoj polovici 2016. godine.

 

EU fondovi za inovacije i inovativne procese u razvoju novih proizvoda poduzeća/novosti na tržištu-novoosnovana poduzeća

Najava natječaja: Inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Rok: do  31.12.2016. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna

-poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je isključivo novoosnovanim MSP registriranim za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, koja nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem.

 

Prihvatljive aktivnosti:

-razvoj inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu.

-inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda

 

Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni.

Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Proizvod je novost u ponudi poduzeća, ako poduzeće nije proizvelo proizvod s istom funkcionalnosti ili je tehnologija proizvodnje fundamentalno različita od tehnologije već proizvedenih proizvoda.

Proizvod je novost na tržištu, ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologiju koja je novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih proizvoda.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Javna objava poziva očekuje se u prvoj polovici 2016. godine.

 

Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. - Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Objavljen je Pravilnik o provedbi Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” unutar Mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izvor: apprrr.hr; (NN120/15)

Odobren Program suradnje „Interreg V-A Italija - Hrvatska“

Europska komisija odobrila je prvi program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. vrijedan gotovo 237 milijuna eura, od kojih 201 milijun eura sredstava dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Odobreni Program suradnje „Interreg V-A Italija  - Hrvatska“ pridonijet će oslobođenju „potencijala plavog rasta“ u obje zemlje kroz ulaganje u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva te će unaprijediti zajedničko praćenje klimatskih promjena i sprječavanje prirodnih rizika. Ujedno će pomoći razvoju pomorskog prometa s ciljem održivosti turizma i bolje prostorne raspodjele kretanja posjetitelja u regiji.
 
Program suradnje „Interreg V-A Italija  - Hrvatska“ pokriva 33 regije:
U Italiji: Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Venezia, Padova, Rovigo, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini,  Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
U Hrvatskoj: Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Karlovačka županija.
 
Program će se usredotočiti na sljedećih pet prioriteta:
1.            Plave inovacije
2.            Sigurnost i otpornost
3.            Okoliš i kulturna baština
4.            Pomorski prijevoz
5.            Tehnička pomoć
 
Ukupni proračun Programa suradnje iznosi 236.890.849,00 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 201.357.220,00 eura.
 
Područje koje Program suradnje pokriva ujedno je i dio Jadransko-jonske regije, koja ujednačava programske ciljeve s makro-regionalnim ciljevima Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Točnije, Program će potaknuti gospodarski rast u prekograničnim područjima Italije i Hrvatske temeljem četiri EUSAIR stupa: „Plavi rast“, „Povezivanje regije“, „Kvaliteta okoliša“ i „Održivi turizam“.
 
Upravljačko tijelo Programa suradnje je Regija Veneto, Odjel za međunarodne politike i suradnju, Odsjek Upravljačkog tijela za Program prekogranične suradnje Italija Hrvatska 2014.-2020.

 

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 8.9.2015. do 30.6.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prijavitelji: javna visoka učilišta
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva:
-Podskupina 1 - Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
-Podskupina 2 - Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova
Ukupna raspoloživa sredstva Poziva: 934.000.000,00 HRK;
Minimalni iznos sredstava po projektu: 7.600.000,00 HRK
Maksimalni iznos sredstava po projektu:
-Poskupina 1: Do ukupno 225.000.000,00 HRK i  do 240.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po krevetu  u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom već postoji odnosno do 300.000,00 HRK (uključujući PDV)  jeiničnog troška po krevetu u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom još ne postoji;
-Podskupina 2: Do ukupno 230.000.000,00 HRK i do 70.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po obnovljenom krevetu.
 

 Mjera 3 ; Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu-OBJAVA PRAVILNIKA

Registracijom i zaštitom naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta podiže se vrijednost istog, što istovremeno znači i povećanje dohotka za proizvođača tog proizvoda. Važan je i utjecaj takvih proizvoda na doprinos održivom razvoju ruralnih područja i  jačanju turističke ponude.

Pravilnik o provedbi mjere 03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. dostupan je u Narodnim novinama, broj 30/15 : (NN 111_15).

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

Pilot projekt: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.6.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

 Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Sažetak: Bespovratna sredstva u svrhu izrade projektne dokumentacije za provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 50.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000.000,00 kuna.

 

 

Izvor: strukturnifondovi.hr