Natječaji za poduzetnike, poljoprivrednike, umjetnost i kulturu, škole

Posted on Posted in NATJEČAJI

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Pozivom su predviđene: 

A) Potpore za inovacije za MSP-ove
B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
C) Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

Prijave na natječaj primat će se od 09. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

A) Potpore za inovacije za MSP-ove odnose se na:

-Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta

-Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja

B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja obuhvaćaju:

-Prilagodbu razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta

-Primjenu (komercijalizaciju) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

 

  1. C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti - de minimis14)

Intenzitet potpore iznosi od  50% do 70%  prihvatljivih troškova.

 -Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) svake pojedine stavke A i B je 7.600.000,00 HRK.

 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti  114.000.000,00 kuna.

 

Europska komisija objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu

Dana 20. listopada 2016. Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. Tekst poziva dostupan je na službenim jezicima Europske unije na sljedećoj poveznici.

 

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 

  • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika

 

s pripadajućim rokovima:

 

Ključna aktivnost 1

 

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

2. veljače 2017.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

26. travnja 2017.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. listopada 2017.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

16. veljače 2017.

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

5. travnja 2017.

 

Ključna aktivnost 2

 

Strateška partnerstva u području mladih

2. veljače 2017.

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

29. ožujka 2017.

Strateška partnerstva u području mladih

26. travnja 2017.

Strateška partnerstva u području mladih

4. listopada 2017.

Koalicije znanja

28. veljače 2017.

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

9. veljače 2017.

Jačanje kapaciteta u području mladih

8. ožujka 2017.

 

 

 

Ključna aktivnost 3

 

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

  1. 2. veljače 2017.

 

26. travnja 2017.

 

4. listopada 2017.

 

 

 

Aktivnosti Jean Monnet

 

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti

23. veljače

2017.

 

 

Sportske aktivnosti

 

Zajednička partnerstva

6. travnja 2017.

Mala zajednička partnerstva

6. travnja 2017.

Neprofitni europski sportski događaji

6. travnja 2017.

 

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije www.mobilnost.hr.

datum otvaranja: 20.10.2016.
datum zatvaranja: 04.10.2017.
otvoren: Da

 

 

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 4.5.2016. do 31.12.2019.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva
Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici
Sažetak: Ovaj poziv je trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2019.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku ovomu okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK.

Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija„; Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge koji kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) „; Operacije 1.b.1.1.„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 748.000.000,00 HRK. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz:

- potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora,

- regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

 

OPERACIJA 6.1.1.: OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE U SKLOPU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 120/16 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima". 

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku (50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:

 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj. 

Prihvatljivi troškovi su:

- kupnja domaćih životinja,

- jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

- kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda,

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

-građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe,

-kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te

-kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. 

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Detalje možete pronaći ovdje.

 

Izvor:apprrr.hr

 

 

UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 12.12.2016. do 28.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost, mladi, kultura

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.

Iznos bespovratnih sredstava može iznositi od 100,000.00 do 1,000,000.00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

 

Izvor: strukturnifondovi.hr