KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren od 27. 4. do 31. 5. 2016. godine.

Posted on Posted in Nekategorizirano

*P/2666502*
Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog proračuna Republike
Hrvatske i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN
26/16), Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Ministarstvo turizma provodi
P R O G R A M
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA
PREDMET PROGRAMA
Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i  inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.
CILJEVI PROGRAMA
Usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
– razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
– povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u
destinacijama
– povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
– povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
– umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
– unapređenje međunarodne prepoznatljivosti
IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 23.700.000
kuna.
KORISNICI
– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke
usluge
– fizičke osobe – privatni iznajmljivači
MJERE PROGRAMA – NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE,  DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE
SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:
A1 – sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel
baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 obnova i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“ te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3* (uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za zadržavanje postojeće kategorije), sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli 

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene
tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne
površine 20 m2
za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata),
wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji koji
pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
 ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, odnosno
utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda:
Lječilišne vrste hotela, Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastline holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel
senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski ili Hotel za osobe s invaliditetom
 podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete Q, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete
ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 36/12)
 ulaganja izvršena u tijeku 2015. i 2016. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/16
 ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – Prijatelj okoliša, sukladno Pravilniku (NN 70/08, 81/11), znaka zaštite okoliša
Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 110/14)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 70.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000 kuna
A2 – „KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ“ (kamp, kamp
odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi
 izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih
sadržaja nema (uz prometnice, jadransko zaleđe, i kontinent)
sukladno važećem Pravilniku
 obnova i uređenje postojećih hostela i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj i njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda, podizanja kvalitete, odnosno povećanja kategorije
smještajnih objekata koji se kategoriziraju (dokaz dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima/kategoriji po završetku projekta), sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski
objekti za smještaj
 povećanje standarda i kvalitete prenamjenom postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“
– sukladno važećim pravilnicima (dokaz – dostava novog rješenja o  minimalnim uvjetima i kategoriji „hotela“ po završetku projekta)
 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa i drugih vrsta objekata za smještaj: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2
za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi i sl.
 povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
 ulaganje u zeleno poduzetništvo u kampovima: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – Prijatelj okoliša, sukladno Pravilniku (NN 70/08, 81/11), znaka zaštite okoliša
Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 110/14)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna
A3 – SELJAČKO DOMAĆINSVO – (OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije seljačkog domaćinstva za jedno sunce, odnosno
zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete
 ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
 investicije usmjerene ka osnivanju novog seljačkog domaćinstva ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica (uz Zahtjev je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna
dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore)
 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportskorekreativni, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski parkovi, zabavni parkovi i parkirna mjesta  povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge, sukladno važećem Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, odnosno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno
važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga«
IZNOS POTPORE Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna
A4 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u
domaćinstvu)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2
za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih
objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj
zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji
imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Fizičke osobe – privatni iznajmljivači
IZNOS POTPORE Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna
MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
(Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 ruralni i planinski turizam (aktiviranje planinarskih domova, uređenje i turistička prenamjena napuštenih škola, građevina pučke arhitekture i sličnih objekata koji se mogu preurediti ili prenamijeniti za pružanje usluga posebnih oblika turizma – planinskog, lovnog,
ribolovnog, kulturnog, zdravstvenog, sportsko-rekreativnog i dr.)
 obnova građevina industrijske i druge kulturne baštine, preuređenje i prenamjena za razvoj posebnih oblika turizma – kulturnog, zdravstvenog, avanturističkog, lovnog, ribolovnog i dr.
 ciklo turizam i ulaganja u infrastrukturu za poboljšanje sigurnosti i
udobnosti, servisa i opreme, bike&bed objekti za smještaj, odmorišta
i sl.
 pustolovni i sportsko-rekreativni turizam (uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, osmatračnice, adrenalinske parkove, golf
vježbališta, igrališta, infrastrukturu za zimsko-planinski turizam, objekte za robinzonski smještaj …) i promotivne aktivnosti za postojeću ponudu
 zabavni i tematski parkovi nastali specijalizacijom prema određenom sadržaju/temi i atraktivnosti za uređenje i opremanje postojećih i izgradnju novih parkova i umjetnih atrakcija
 „mali ploveći hoteli“ – dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za iznajmljivanje s
uslugom smještaja – NN 69/08, 83/09)
 obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete – NN 69/08, 83/09). Uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova s uslugom prijevoza
turista za jednodnevne izlete
 kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske.
Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije
godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna
MJERA C – SIGURNOST
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: 
opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim
defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije. (NN 120/13,
članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova.
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
INTENZITET I
IZNOS POTPORE Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna
MJERA D – PREPOZNATLJIVOST
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim
objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s
oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket
aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili
nekoliko susjednih otoka
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
INTENZITET I
IZNOS POTPORE Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
NAPOMENA:
Za projekte koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore vlasnici, ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 10 godina) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.
Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik potpore mora imati
rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog
projekta, u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum
njihovog ishođenja.
Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od
završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika
potpore.
INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju
predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih
troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do
100 % prihvatljivih troškova.
Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
– 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora – ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio, poštujući ugovorene rokove
Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje (ili jednake) od 50.000 kuna, kod
kojih će se odobrena potpora isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.
Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2015. i 2016. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama treba dostavljati prema
ugovorenim rokovima.
Neprihvatljivi su troškovi: PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV), porez na
dohodak, prirez, troškovi zaposlenika (plaće), kamate i ostali financijski troškovi (garancije i
sl.), kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora, kamate na dug, operativni troškovi
održavanja objekata, izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih
objekata i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta
koji je sastavni dio Ugovora.
Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta u
roku i s dokazima koji će biti definirani Ugovorom.
Bespovratne potpore temeljem ovog Programa smatraju se potporom male vrijednosti i
dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbi Komisije (EZ) br.
1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na
de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.), što znači da za pravne i fizičke osobe koje,
obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih potpora
male vrijednosti ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine. Relevantno
trogodišnje razdoblje se određuje dinamički, tako da se pri svakoj novoj dodjeli potpore
utvrđuje ukupan iznos potpore za dotičnu godinu kao i tijekom prethodne dvije fiskalne
godine.
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Ministarstvo turizma objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih
sredstava temeljem ovog Programa na mrežnim stranicama Ministarstva.
Prijave se podnose online, na obrascu zahtjeva (KTG/16) koji je dostupan na mrežnim
stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi:
(http://www.mint.hr/default.aspx?id=370)
Popunjene prijave trebaju se dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim
prilozima na sljedeću adresu:
Puni naziv i adresa
prijavitelja*
MINISTARSTVO TURIZMA
Prijava na javni poziv
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA
(navesti grupu namjene A1, A2, A3, A4, B, C ili D)
-ne otvaraj
Prisavlje 14
10 000 ZAGREB
* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja i oznaku grupe namjene, prijava će se smatrati nevažećom
Na svim obrascima biti će napomena o načinu dostave (u elektronskom i/ili tiskanom obliku).
Na sva propisana mjesta staviti žig i/ili potpis odgovorne osobe.
Priložiti točne, potpune podatke i potpunu dokumentaciju.
Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 31. svibnja 2016. godine (navedeni
datum je zadnji rok predaje na poštu, ili u pisarnicu Ministarstva).
DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV
– ispunjen obrazac zahtjeva KTG/16 koji se nalazi na internetskim stranicama
Ministarstva (www.mint.hr)
– dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva (preslika izvoda iz trgovačkog,
obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra)
– za postojeće ugostiteljske objekte – preslika važećeg rješenja o ispunjavanju
minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
– potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od
datuma podnošenja prijave)
– ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni dostaviti i poduzetnici koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)
– dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu, ili području realizacije projekta
– opis projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (tehnička dokumentacija s
potrebnim odobrenjima i dozvolama, trajanje i faze realizacije, foto dokumentacija, ili
druga dokumentacija kojom se pojašnjava projekt)
– ZA BAZENE: geodetski ili situacijski nacrt, glavni ili izvedbeni ili tipski projekt koji
sadržava i točan troškovnik radova. Za bazene koji su izgrađeni potrebno je dostaviti
projekt izvedenog stanja te foto dokumentaciju. Sva projektna ili izvedbena
dokumentacija mora biti izrađena i ovjerena od ovlaštenog inženjera
– troškovnik provedbe projekta koji se kandidira, s naznačenim do sada realiziranim
stavkama troškovnika, ili ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva
potpore
– program ulaganja i izvori financiranja uz dostavu dokaza (izjava o visini vlastitih
sredstava, ugovori o sufinanciranju projekta od drugih subjekata i dr.)
– rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja, ili građevinska dozvola ili potvrda
glavnog projekta, ako se projekt odnosi na izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju
objekata, sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i gradnje u doba
njihovog ishođenja
– trgovačko društvo dostavlja BON1 i BON2
– svi s postojećim smještajnim kapacitetima dostavljaju potvrdu nadležne turističke
zajednice o broju noćenja i plaćenoj boravišnoj pristojbi
– JOPPD obrazac – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za
obvezna osiguranja. Zbog smanjenja dokumentacije uvažavamo dostavu navedenih
obrazaca za dva mjeseca – srpanj i prosinac 2015. godine i to samo zbirne podatke
(prve 2 stranice „A“), ne detalje po zaposlenicima.
ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI
– koji se ne dostave u roku
– koji nisu dostavljeni u elektroničkom (propisani dio) i tiskanom obliku
– koji nisu u skladu s Programom
– koji nemaju priloženu traženu dokumentaciju i u kojoj nisu jasno navedeni ciljevi i/ili
namjena te planirana turistička valorizacija
– zahtjevi podnositelja koji nisu izvršili u cijelosti ugovorne obveze prema Ministarstvu
tijekom prethodnih godina, temeljem bilo kojega programa
– investicijski projekti koji nisu u skladu s postojećom prostorno-planskom
dokumentacijom ili drugim pozitivnim propisima RH
– zahtjevi podnositelja kod kojih postoji porezni dug prema državi
– zahtjevi podnositelja (poduzetnika) koji su iskoristili dozvoljenu potporu male
vrijednosti (200.000 eura) u relevantnom trogodišnjem razdoblju (zbrojena dotična
godina i prethodne dvije fiskalne godine)
OPĆI KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKTA
1) važnost projekta za proširenje/poboljšanje turističke ponude i produljenje sezone
2) inovativnost i kreativnost projekta
3) utjecaj projekta na uštede u poslovanju, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih
te otvaranje novih radnih mjesta
4) izvedivost – plan realizacije – mogućnosti za primjenu ideja, razina tehničke
zahtjevnosti, dostupnost
5) važnost projekta za stvaranje uvjeta novih tržišnih segmenata za turiste s
invaliditetom i posebnim potrebama
6) vrijednost projekta u smislu očuvanja tradicijskih/autohtonih vrijednosti, tradicijskog
graditeljstva, očuvanja/uređenja okoliša
7) važnost projekta za područje na kojem se projekt realizira
8) važnost projekta za unapređenje međunarodne prepoznatljivosti destinacije
9) postotak uloženih vlastitih sredstava u projektne aktivnosti iz predloženog
troškovnika
ODOBRAVANJE PROJEKATA
Stručna radna skupina za obradu projekata evidentira zaprimljene prijave, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije propisane Programom. Stručna radna skupina o svom radu sastavlja zapisnik i dostavlja ga Povjerenstvu za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava.
Povjerenstvo donosi prijedlog odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava u
skladu s utvrđenim bodovima/ocjenama i rezultatima rangiranja i primjeni kriterija
raspodjele sredstava te ga dostavlja ministru radi donošenja odluke.
Ministar, temeljem prijedloga odluke Povjerenstva, donosi Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava, te s korisnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekata planiranih u 2016. godini, nadzoru namjenskog korištenja sredstava, instrumentima osiguranja za dodijeljena sredstva (bjanko zadužnica na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava solemnizirana od strane javnog bilježnika koju Ministarstvo zadržava sve do konačnog završetka projekta/programa/aktivnosti).
Temeljem ovog Programa, jedan prijavitelj može dobiti bespovratnu potporu samo za
jedan projekt, odnosno koristiti sredstva samo jedne Mjere ili Podmjere.
Projekti koji ostvare potporu iz programa potpore HTZ-a u 2016. godini ne mogu ostvariti
potporu temeljem ovog Programa.
OBJAVA POPISA KORISNIKA
Popisi korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mint.hr) u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava.
Kandidati koji ne zadovolje uvjete Programa i/ili im nije dodijeljena potpora neće biti
posebno pojedinačno obaviješteni.
ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA
Ministarstvo će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 15 dana od
dana objave Odluke.
NAPOMENE
Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz namjenski utrošenih sredstava.  

Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju 
Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka
Ministarstvo nema obvezu podsjećanja korisnika na rokove utvrđene ovim Programom i
Ugovorom potpisanim sa korisnikom
NADZOR
Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava putem dostavljenih pisanih izvješća kao što je propisano u dijelu Obveze korisnika te osobnim nadzorom predstavnika Ministarstva turizma.
Po dostavi Izvješća o namjenskom utrošku sredstava državne potpore, Ministarstvo nakon obavljenog nadzora, ima pravo tražiti povrat sredstava i prije krajnjeg propisanog roka ukoliko ocijeni da odobrena sredstva neće biti namjenski utrošena u zadanom roku, ili utvrdi
nepravilnosti u namjenskom trošenju sredstava.
OBVEZE KORISNIKA
 Korisnik kojemu je odobrena potpora dužan je dostaviti potpisani ugovor i solemniziranu bjanko zadužnicu na adresu Ministarstva u roku od 8 dana od dana primitka ugovora. Ukoliko korisnik ne dostavi potpisani ugovor i zadužnicu u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore.
Vrijednost zadužnice mora biti solemnizirana na prvi propisani slijedeći veći iznos od
iznosa odobrene potpore
 Najkasnije 6 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnik je dužan Ministarstvu dostaviti popunjeni obrazac Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću i dokaze: račune i izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje, foto-dokumentaciju izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladno naravi projekta te dokaz o opravdanosti izvođenja projekta
sukladno ciljevima programa
 Ako je korisnik realizirao projekt i stavio ga u funkciju turizma prije isteka 6 mjeseci od potpisivanja ugovora dužan je dostaviti samo Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjavu o stavljanju projekta u funkciju turizma.
 Obveza korisnika je da projektni prijedlog na temelju kojeg su mu odobrena bespovratna sredstva provede u cijelosti i da ga u roku od najkasnije 12 mjeseci (365+1 dan) od dana potpisivanja ugovora stavi u funkciju turizma te dostavi Ministarstvu popunjeni obrazac Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma te dostavi sve
potrebne dokaze o realizaciji projekta, sukladno uvjetima iz projektnih aktivnosti namjene bespovratnih sredstava
 Izuzetak od prethodne stavke je Konačno izvješće za Mjeru B i D2 – aktivnost vezana
za paket aranžmane koja će se pratiti do kraja 2018. godine.
 U slučaju utvrđivanja okolnosti koje utječu na nemogućnost dostave Konačnog izvješća o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjave o stavljanju projekta u funkciju turizma u propisanom roku, korisnik sredstava dužan je odmah nakon utvrđivanja više sile i/ili okolnosti, a najkasnije 30 dana prije roka za podnošenje Konačnog izvješća, pisanim putem o tome obavijestiti Ministarstvo. Ako pravovremeno ne obavijesti Ministarstvo, ugovor će se smatrati raskinutim te će se donijeti odluka o raskidu ugovora i povratu sredstava
 Na zahtjev Ministarstva korisnik je dužan pružiti na uvid i dodatnu naknadno
zatraženu dokumentaciju
 Nepoštivanje bilo kojeg od ugovorenih rokova smatrat će se povredom ugovora,
Ministarstvo će donijeti Odluku o raskidu Ugovora te će korisnik sredstava biti
dužan vratiti dodijeljena sredstva
 U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korištenju odobrenih sredstava i/ili nepoštivanja
bilo kojeg od propisanih rokova Ministarstvo donosi Odluku o povratu sredstava, koje je korisnik dužan vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke. Ako dostava Odluke ne uspije na adresu korisnika, Odluka će se objaviti na internetskoj stranici Ministarstva, pri čemu će se smatrati da je dostava izvršena istekom osmog dana od dana objave
 Ako korisnik ne izvrši sve obveze preuzete Ugovorom, Prijavnim obrascem, ovim Programom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Programa te nakon toga ne izvrši povrat nenamjenski, odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Ministarstvo
će podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Tijekom provedbe Programa Ministarstvo zadržava pravo izmjena i dopuna Programa, a posebno za pojedine projekte, ako to ocjeni potrebnim, što će odrediti ugovorom ili aneksom ugovora.