Financiranje projekata istraživanja i razvoja inovativnih proizvoda i usluga poduzetnika – najava natječaja

Posted on Posted in Nekategorizirano

Financiranje projekata istraživanja i razvoja inovativnih proizvoda i usluga poduzetnika : ˝Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II˝;

Svrha natječaja:

Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Projekti se ovim natječajem mogu sufinancirati bespovratnim sredstvima u vrijednostima od 25% do 85% ulaganja, a iznosi potpora detaljno se definiraju prema veličini poduzetnika, statusu prijavitelja ili partnera te vrstama pojedinih projektnih aktivnosti.

Potpore

A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja :

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

 1. industrijsko istraživanje (TRL 2-4);
 2. eksperimentalni razvoj (TRL 5 – 8);
 3. studija izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.

B) Regionalne potpore za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s aktivnostima jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta

 

Natječajem se potiču ulaganja u projekte istraživanja i razvoja u okviru sljedećih prioritetnih tematskih i podtematskih područja S3:

– ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ (Energetske tehnologije, sustavi i oprema, Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali)

– ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA (Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja, Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike, Nutricionizam)

– PROMET I MOBILNOST (Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila, Ekološki prihvatljiva prometna rješenja, Inteligentni transportni sustavi i logistika)

– SIGURNOST (Kibernetička sigurnost, Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene)

– HRANA I BIO-EKONOMIJA (Održiva proizvodnja i prerada hrane, Održiva proizvodnja i prerada drva).

 

Iznosi bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu mogu dodijeliti pojedinom poduzetniku po projektnom prijedlogu:

-ukupni najviši iznos je 25.000.000,00 HRK

-najniži iznos 1.000.000,00 HRK;  za sve vrste potpore.

 

Stope sufinanciranja ulaganja kroz bespovratna sredstva (indikativno):

– od 35% do 80% za mala i srednja poduzeća

– od 25% do 65% za velika poduzeća

– 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja (kao partnere na projektu)

Financiranje inovacija

 Prihvatljivi prijavitelji:

-kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik

Prihvatljivi partneri:

– su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja

 

Prihvatljive kategorije troškova:

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta
 2. Postojeći zaposleni
 3. Novozaposleni
 4. Troškovi uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškovi održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).
 5. Ostali troškovi:
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Udio troškova amortizacije instrumenata i opreme Znanstveno-istraživačke organizacija kao partnera na projektu može iznositi maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova tog partnera.;
 • ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta;
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt ;
 • troškovi upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) prihvatljivi su do 7% ukupne vrijednosti projekta, a maksimalno do 2.000.000,00 HRK .
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • troškovi revizije
 • troškovi za provedbu dodatnih aktivnosti kojima se ostvaruje pozitivan utjecaj na horizontalna načel
 • Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema)
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu, ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete
 • mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem;
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

Za velike poduzetnike troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 50% ukupnih prihvatljivih troškova za početno ulaganje.

Provedba projekta

Trajanje provedbe projekta ne može biti duže od 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Izvor:

E-savjetovanja; https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10908

Strukturni fondovi;  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

Za savjete vezane za pripremu projektnog prijedloga, prijavu na natječaj i provedbu projekta slobodno nam se javite kontaktima:

-E-mail: info@aplikat28.hr

-Mob: +385 91 582 5418

-Tel: +385 21 321 173 ,

odnosno kontaktima na stranici www.aplikat28.hr/kontakt